Praktični savjeti

Vodič kroz recikliranje

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje skupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno skupljene.

Odvajajte više, platite manje!

Otpad koji se ne može izbjeći treba ponovno uporabiti koliko god je to moguće uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje te u konačnici plaćamo manje za odvoz miješanog komunalnog otpada.


 

Kako smanjiti račun?

Uz pametno odvajanje otpada treba imati na umu da se računi mogu smanjiti i Izbjegavanjem nastajanje otpada kad god je to moguće. Primjerice, korištenjem platnenih vrećica, darovanjem ili prodajom stare odjeće u second hand trgovine, kompostiranjem, kupovinom proizvoda u velikim pakiranjima ili bez ambalaže kad je to moguće.


Provjerite odvajate li svoj otpad pravilno?

Preuzmi letak s uputama o pravilnom odvajanju otpada!


Plastična i metalna ambalaža

Ako plastična i metalna ambalaža završi na odlagalištu ili u prirodi, prema procjeni stručnjaka može proći i do 1000 godina da se potpuno razgradi. Tu je i problem mikroplastike koja se dodaje u proizvode i tako ispušta u okoliš ili nastaje raspadanjem, odnosno razgradnjom većih komada plastike.
  • recikliranjem PET ambalaže štedi se 84% energije u odnosu na izradu takve ambalaže iz uobičajenih sirovina
  • recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se 5 tona boksita i utroši se 20 puta manje energije
Saznaj više

Biootpad

Biootpad ili organski otpad je biorazgradivi otpad koji se biološkom obradom može preraditi u kvalitetan kompost koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje.
U strukturi kućnog otpada, na biootpad se odnosi gotovo trećina otpada, koji nikako ne bi smio završiti u miješanom komunalnom otpadu jer - radi se o vrijednoj sirovini.
Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi doprinosimo smanjenju količine otpada na odlagalištu i, što je još važnije, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš. Saznaj više

Što je miješani komunalni otpad?

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).
Drugim riječima, miješani komunalni otpad je samo ono što nikako nije moguće iskoristiti te se još koristi i izraz: ostatni otpad.
Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada, u ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%, a u nekim kućanstvima čak i manje!

Saznaj više

 
Vektor art