Provjeri imaš li pravo na besplatne ZG vrećice!

Ako si korisnik usluge iz kategorije kućanstvo
  • Tijekom mjeseca najmanje jedanput koristite usluge reciklažnog dvorišta
— Ostvaruješ pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kn mjesečno). 
— Opisano umanjenje cijena ostvaruje se nakon proteka perioda od pet mjeseci u kojem je korisnik svaki mjesec najmanje jednom tijekom mjeseca koristio usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, pri čemu ostvaruje pravo na dva paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.
  • Potpišete izjavu o kompostiranju otpada te date suglasnost da davatelj javne usluge može izvršiti terensku provjeru s ciljem utvrđivanja kompostira li korisnik doista otpad
— Ostvaruješ pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kn mjesečno). Propisana Izjava o kompostiranju otpada vrijedi 10 mjeseci nakon kojeg proteka se ista mora ponovno dostaviti da bi se umanjenje cijena moglo ponovno ostvariti.
— Dostavom Izjave o kompostiranju otpada korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.

Preuzmite ovdje: Izjava o kompostiranju .doc
  • U kućanstvu živi dijete starosti do 3 godine koje koristi pelene:
— Ostvaruješ pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kn mjesečno).
— Kako bi se ostvarilo pravo, potrebno je dostaviti rodni list djeteta te potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge.
— Pravo vrijedi tri godine od dana rođenja djeteta, s tim da se isto mora obnavljati svakih 10 mjeseci dostavom potvrde o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge ne starijom od 30 dana.
— Dostavom propisane dokumentacije korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.
  • U kućanstvu stanuje osoba koja koristi pelene za odrasle
— Ostvaruješ pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 20 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 16,00 kuna mjesečno).
— Kako bi se pravo ostvarilo potrebno je davatelju usluge dostaviti potvrdu liječnika ili HZZO-a o nužnosti korištenja pelena za odrasle te potvrdu o prebivalištu osobe koja pelene koristi na adresi korisnika usluge.
— Pravo vrijedi 10 mjeseci nakon kojeg proteka se propisana dokumentacija mora ponovno dostaviti kako bi se umanjenje cijena moglo ponovno ostvariti.
Dostavom dokumentacije korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 20 l.

Navedena umanjenja cijene javne usluge za korisnike koji su u kategoriji kućanstvo se ne zbrajaju i mogu se ostvariti samo po jednoj od gore navedenih osnova.

Dokumentacija propisana za ostvarivanje prava zaprimat će se putem maila: zgvrecice@zgh.hr od 20. rujna 2022. godine.
Vektor art