Provjeri imaš li pravo na besplatne ZG vrećice!

Ako ste korisnik usluge iz kategorije kućanstvo

1. Tijekom mjeseca najmanje jedanput koristite usluge reciklažnog dvorišta
— Ostvarujete pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno.
— Opisano umanjenje cijena ostvaruje se nakon proteka perioda od pet mjeseci u kojem je korisnik svaki mjesec najmanje jednom tijekom mjeseca koristio usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, pri čemu ostvaruje pravo na dva paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.
— Prilikom predaje otpada na reciklažnom dvorištu potrebno je predočiti sistemski broj obveznika s uplatnice i osobnu iskaznicu. 
Besplatne vrećice se preuzimaju u reciklažnim dvorištima.

2. Potpišete izjavu o kompostiranju otpada te date suglasnost da davatelj javne usluge može izvršiti terensku provjeru s ciljem utvrđivanja kompostira li korisnik doista otpad
— Ostvarujete pravo na 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno. Propisana Izjava o kompostiranju otpada vrijedi 10 mjeseci nakon kojeg proteka se ista mora ponovno dostaviti da bi se umanjenje cijena moglo ponovno ostvariti.
— Dostavom Izjave o kompostiranju otpada korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l.
— O Izjavi se možete interesirati elektroničkom poštom na e-mail: zgvrecice@zgh.hr ili osobno u poslovnice Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41, Dubečka 2 i u pokretnom uredu.

Preuzmite ovdje: Izjava o kompostiranju_.doc
 
3. U kućanstvu živi dijete starosti do 3 godine koje koristi pelene:
— Kako bi se ostvarilo pravo, potrebno je dostaviti rodni list djeteta te potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge.
— Pravo vrijedi tri godine od dana rođenja djeteta, s tim da se isto mora obnavljati svakih 6 mjeseci dostavom potvrde o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge ne starijom od 30 dana.
— Dostavom propisane dokumentacije korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l za razdoblje od 6 mjeseci.
— Dokumentacija se može dostaviti u poslovnice Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom od 8 do 19 sati, utorak-petak od 8 do 16 sati), Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7 do 14 sati) i u pokretnom uredu, gdje odmah možete i preuzeti svoje besplatne vrećice.

4. U kućanstvu stanuje osoba koja koristi pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i obloge za rane za kronične bolesnike
— Kako bi se pravo ostvarilo potrebno je davatelju usluge dostaviti potvrdu liječnika o nužnosti korištenja gore navedenih pomagala ili potvrdu HZZO-a o činjenici da je osiguranoj osobi ovjereno jedno od gore navedenih pomagala te potvrdu o prebivalištu osobe koje navedena pomagala koristi na adresi korisnika usluge.
— Pravo vrijedi 6 mjeseci nakon kojeg proteka se propisana dokumentacija mora ponovno dostaviti kako bi se umanjenje cijena moglo ponovno ostvariti.
Dostavom dokumentacije korisnik ostvaruje pravo na osam paketa sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 10 l za razdoblje od 6 mjeseci.
— Dokumentacija se može dostaviti u poslovnice Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom od 8 do 19 sati, utorak-petak od 8 do 16 sati), Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7 do 14 sati) i u pokretnom uredu, gdje odmah možete i preuzeti svoje besplatne vrećice.

Za ishođenje potvrde HZZO-a, preuzmite ovdje obrasce: Zahtjev za umanjenje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba i Zahtjev za izdavanje potvrde o činjenici da je osiguranoj osobi od strane HZZO-a ovjereno pomagalo za probavni sustav i stoma pomagalo, pomagala za urogenitalni sustav i obloge za rane za kronične bolesnike prema nazivu i šiframa s važećeg popisa pomagala HZZO-a_.doc
 

NAPOMENA: Korisnici koji ostvaruju pravo na umanjenje cijene usluge s osnove korištenja pomagala za bolesnike u kućanstvu, ako nisu u mogućnosti osobno preuzeti besplatne vrećice, iste može u njihovo ime preuzeti neka druga osoba uz predočenje vlastite osobne iskaznice i osobne iskaznice korisnika!
Navedena umanjenja cijene javne usluge za korisnike koji su u kategoriji kućanstvo se zbrajaju samo po osnovama:
-točka 3. i 4. zajedno s točkom 1. ili 2.
-točke 1. i 2. se ne mogu zbrajati

Pogledajte usluge Holding centra: ovdje.
Vektor art