Što se promijenilo?

Miješani komunalni otpad od 1. listopada smije se
odlagati samo u standardiziranim vrećicama za otpad.

Dok u odvozu i zbrinjavanju otpada koji se reciklira - papira, plastične, metalne i staklene ambalaže te biootpada - nema promjena, u slučaju miješanog komunalnog otpada od 1. listopada uvodi se novi model sakupljanja i naplate. 

Prema novom modelu, korisnici usluge plaćaju fiksnu mjesečnu naknadu za odvoz otpada, odnosno minimalnu cijenu fiksne javne usluge kako propisuje Zakon o gospodarenju otpadom, odnosno s njime usklađena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba, dok se zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada plaća kroz kupnju za to namijenjenih, specijaliziranih vrećica volumena 10, 20 ili 40 litara.

Vrećice su dostupne na više od 600 prodajnih mjesta u gradu, uključujući trgovine, trgovačke centre, kioske, poslovnice Zagrebačkog holdinga i druga mjesta.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosi 45 kuna (5,97 eura) mjesečno za korisnike usluge iz kategorije kućanstvo, odnosno 90 kuna (11,95 eura) mjesečno za pravne osobe i obrtnike. 

Fiksnom iznosu treba dodati cijenu utrošenih vrećica i tako dolazimo do mjesečnog troška za odvoz otpada.

Za razliku od dosadašnjeg sustava naplate odvoza otpada koji nije poticao građane na razdvajanje korisnog otpada, cilj novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada je smanjenje količina odloženog otpada i povećanje količina korisnog otpada.

Znači, što više odvajamo otpad, manji su i troškovi!

Stavljanje spremnika pod nadzor

U skladu s Odlukom o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, svi korisnici obvezni su svoje spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada držati "pod ključem", odnosno u:

  • zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima, koji su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

Ako to nije moguće – korisnici od Grada tražite dodjelu javne površine za tipizirane boksove za spremnike, kako bi isti bili pod ključem, odnosno nedostupni trećim osobama.

Odvojite sav korisni, problematični i opasni otpad koji proizvedete u kućanstvu, a u ZG vrećicu bacite samo ono što nikako nije moguće drukčije zbrinuti!


 

Vektor art