Korak po korak

Prije svega - važno je  znati! 

U skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, sakupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge obavlja se u standardiziranim spremnicima za miješani komunalni otpad, biootpad, papir i karton te reciklabilni komunalni otpad.
 
Iste je korisnik dužan smjestiti na način da se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima ili tipiziranim boksovima.
 
Važno je da su spremnici smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.
 
Ako korisnici nemaju mogućnost smještanja spremnika u svoje smetlarnike i na svoje čestice, u tom slučaju mogu podnijeti zahtjev za smještanje spremnika na javnoj površini.
 
Korisnici koji za to dobiju odobrenje, morat će spremnike smjestiti u tipizirane bokseve.  Izradu i postavljanje tipiziranih bokseva korisnici financiraju o svom trošku.
 

Korak 1: Predaja zahtjeva za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini

U slučaju kada spremnike nije moguće smjestiti unutar katastarske čestice nekretnine korisnika usluge, korisnik usluge, odnosno u slučaju višestambenih objekata, predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju korisnici usluge sporazumom ovlaste, dužna je podnijeti pisani Zahtjev davatelju usluge za davanje mišljenja o potrebi smještaja spremnika na javnoj površini.
 
Zahtjeve za davanjem mišljenja upućuje se Podružnici Čistoća na tipiziranom obrascu:
  • e-mailom: cistoca.ophodnja@zgh.hr ili
  • poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb.
 
Nakon zaprimljenog zahtjeva, davatelj usluge će putem svojih djelatnika zajedno s korisnikom usluge, odnosno predstavnikom suvlasnika ili osobom koju su korisnici usluge sporazumom ovlastili, pregledati lokaciju obračunskog mjesta, radi utvrđivanja mogućnosti smještaja spremnika unutar nekretnine korisnika usluge.
 
U slučaju da postoji prigovor na predviđenu lokaciju, predstavnik suvlasnika, vijećnik ili davatelj usluge (Čistoća) može zatražiti novi očevid ili smjestiti spremnike za otpad unutar zgrade. odnosno na česticu zgrade.

Ukoliko je postignut dogovor o lokaciji boksa te je o istome izdano pozitivno mišljenje, predstavnik suvlasnika treba od Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet službeno zatražiti dodjelu javne površine za postavljanje boksa, . 

Pribavljanje navedenog mišljenja nužno je radi daljnjeg postupka dobivanja konačnog rješenja za postavljanje tipiziranog boksa na javnu površinu.

Ovo se odnosi samo na one korisnike koji nisu u mogućnosti postaviti spremnike unutar svoje nekretnine!
 
Preuzmi Zahtjev
 

Korak 2: Predaja zahtjeva za smještaj spremnika na javnoj površini

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Podružnice Čistoća, korisnik usluge, odnosno predstavnik suvlasnika ili druga ovlaštena osoba podnosi Zahtjev za izdavanje rješenja  za izgradnju tipiziranog boksa na površini javne namjene.
 
Zahtjev se podnosi:
  • u pisarnici Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb ili poštom
  • preporučenom poštom na adresu: Odsjek za komunalne poslove, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.
 
Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefonski broj: +385 (0)1 610-0005.
 
Preuzmi Zahtjev
 
Izgradnji tipiziranog spremnika može se pristupiti tek po zaprimanju rješenja.
 

Korak 3: Kako naručiti izgradnju boksa za smještaj spremnika na javnoj površini

Nakon zaprimanja rješenja kojim se odobrava izgradnja tipiziranog boksa, možete zatražiti ponude za izradu tipiziranog boksa (za broj spremnika naveden u spomenutom rješenju).
 
Za zgrade kojima je upravitelj Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., popis izvođača od kojih se mogu zatražiti ponude za izradu tipiziranih boksova dostupan je na web stranici: Postupak naručivanja izrade boksova za smještaj spremnika komunalnog otpada
 
Popis ostalih izvođača od kojih se mogu zatražiti ponude za izradu boksova dostupan je na:

Hrvatska gospodarska komora Zagreb - Popis proizvođača tipiziranih bokseva za spremnike za otpad .xlsx

Obrtnička komora Zagreb - Registar obrtnika proizvođača tipskih bokseva za spremnike za otpad

Ponudu možete zatražiti i od bilo kojeg drugog izvođača po vlastitom izboru, uz napomenu da boks mora biti izrađen prema tipskom projektu. U suprotnom, komunalni redari imaju ovlasti ukloniti neispravni spremnik o trošku suvlasnika.
 
Tipski projekti su objavljeni na službenim internetskim stranicama grada Zagreba na stranici: Info Servis/Tipski projekt – boksevi 


Korak 4: Čuvajte spremnike pod ključem

Kako bi se spriječilo ubacivanje neprikladnog i neodgovarajućeg otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, potrebno je osigurati ograničen pristup spremnicima za stanare pojedinog kućnog broja, zgrade ili bloka.
 
Spremnici na dan odvoza moraju biti dostupni radnicima Čistoće bez upotrebe posebnih ključeva, šifri ili nečeg drugog. 
 
Izuzetak su spremnici koji se nalaze u tipiziranim boksevima na javnim površinama, kojima će radnici Čistoće pristupati putem jedinstvenog ključa.
 
I naravno: Nabavite nove ZG vrećice!
 
Miješani komunalni otpad od 1. listopada 2022. godine smije se  bacati samo u posebne, za to namijenjene vrećice od 10, 20 ili 40 litara. Vrećice su dostupne na više od 450 prodajnih mjesta, uključujući trgovine, trgovačke centre, kioske i poslovnice Zagrebačkog holdinga.
 
Lokacije potraži na karti

 


 
Vektor art