Ugovorna kazna

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7. od 28. veljače 2022.), članak 23., pripisane su i odredbe vezane uz ugovorne kazne kako slijedi: 

Članak 23.
Korisnik usluge koji ne ispunjava svoje obveze ili ih neuredno ispuni dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu koji je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica ovim člankom opisanog postupanja, a najviše u iznosu od 500,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1000,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, za sljedeće postupke:
 • ako ne koristi javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina i ne predaje proizvedeni komunalni otpad davatelju usluge iz članka 4. ove odluke putem zaduženog spremnika,
 • ako ne omogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kada to mjesto nije na javnoj površini,
 • ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 • ako ne postupa s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu sukladno ovoj odluci, osobito ako korisnik usluge ne odlaže svoj miješani komunalni otpad u standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad, ako rukuje spremnikom na način koji za posljedicu ima oštećenje spremnika, zatim ako u spremnik sabija otpad zbog čega nije moguće gravitacijsko pražnjenje otpada, u spremnik odlaže veće količine otpada zbog čega se poklopac spremnika ne može zatvoriti, ako spremnike ne drži u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, unutar katastarske čestice nekretnine, tipiziranim boksovima gdje za to postoji mogućnost ili smještene na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba, ako nakon obavljene primopredaje spremnike ne vrati na njihovo mjesto te ako se bez odobrenja davatelja usluge spremnici nalaze na javnoj površini,
 • ako ne predaje opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište, odnosno ne postupa s njim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, a osobito ako odlaže otpad životinjskog podrijetla, problematični ili opasni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu,
 • ako ne predaje odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad, a osobito ako odlaže miješani komunalni otpad u spremnike za reciklabilni otpad ili u spremnike za biootpad, odnosno ako nije razvrstao reciklabilni komunalni otpad u spremnike sukladno njihovoj namjeni, te ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo odlaže svoj proizvodni otpad u spremnike dodijeljene korisnicima usluge iz kategorije korisnika kućanstvo,
 • ako ne dostavi davatelju usluge ispunjenu Izjavu, ako u Izjavi navede netočne podatke, a osobito ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo u Izjavi navede da pripada kategoriji korisnika usluge kućanstvo, te ako u Izjavi navede da nekretninu trajno ne koristi.

Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku te činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge:
 • vlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara,
 • razmotriti i ispitati prijave korisnika usluga i građana,
 • uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba,
 • osigurati fotografiranje i/ili videosnimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju,
 • koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova zbog pojedinog postupanja, trajanje pojedinog postupanja te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u vezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

Ako se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu usluge.

Na pitanja ugovorne kazne koja nisu uređena Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Nadzor nad provedbom ove odluke u dijelu postupanja za koja je propisana ugovorna kazna obavlja davatelj usluge.

Za sankcioniranje prekršaja odlaganja otpada na javnoj površini ili onečišćenja javnih površina nepravilnim postupanjem s otpadom nadležno je komunalno redarstvo Grada Zagreba.
Vektor art