Koje troškove pokriva fiksna mjesečna naknada?

Iznosi cijene obvezne minimalne javne usluge, odnosno fiksna mjesečna naknada za korisnike javne usluge iz kategorije korisnika kućanstvo i korisnike javne usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, pokriva troškove kompletnog sustava i pripadajuće infrastrukture koja svakom korisniku omogućava:da odvojenom predajom otpada smanji miješani komunalni otpad, a time i količinu otpada koji se obračunava u varijabilnom dijelu cijene. 

Drugim riječima, cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksna mjesečna naknada) pokriva troškove čija je svrha pružanje javne usluge, što uključuje sljedeće:
  • troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada
  • troškove prijevoza otpada
  • troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada
  • troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Zagreba za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište
  • troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i
  • troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.
Vektor art